Tạp chí cộng sản

Tạp chí cộng sản số 926 ( 9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt dối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tạp chí Cộng sản số 925 (9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 924(8-2019)

Quán triệt  và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế để cơ cấu lại nguồn thu ngân sách bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 923 (8-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"- Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Tạp chí cộng sản số 922 (7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát huy truyền thống 90 năm, Công đoàn Việt Nam vững bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 921 ( 7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Chuẩn bị và tổ chức thực tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân dân, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Làm theo tư tưởng về đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 149 ( 5-2019)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Từ lời căn dặn về việc riêng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghĩ về việc tổ chức thực hiện hiện nay- qua thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Bác.
Diễn đàn - Đối thoại 
Phát huy bài học về xây dựng tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tạp chí Cộng sản số 920 (6-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nghiêm túc quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.
Tạo đột phá phát triển ngành cơ khí: nền tảng cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Tạp chí Cộng sản số 919 ( 5-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác thi hành án dân sự ở nước ta thời gian qua.
Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa.

Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 148(4/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn và xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững.
Diễn đàn - đối thoại 
3.Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam.