Tạp chí cộng sản

Tạp chí Cộng sản số 937(3-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.Tác giả : Vương Đình Huệ.
Hoàn thiện chế độ kiểm soát chất lượng của Kiểm toán nhà nước hiện nay.Tác giả : Hồ Đức Phớc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạp chí Cộng sản số 936( 2-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay.Tác giả : Trương Hòa Bình.
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Giàu.
Tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Trần Quốc Tỏ.

Tạp chí Cộng sản số 935 (2-2020)

Xã luận
Đảng ta - Chín mươi năm lịch sử vẻ vang, rạng rỡ đường lên phía trước!
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3-2- 1930 – 3-2-2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, làm tròn vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tạp chí Cộng sản số 934 ( 1- 2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới.
Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nhìn lại năm 2019 và hướng tới năm 2020.
Bài học của Đảng về tận dụng thời cơ và đối ngoại Việt Nam trong tình hình mới.

Tạp chí Cộng sản số 933 ( 1- 2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Phát huy những thành tích quan trọng đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.Tác giả Nguyễn Phú Trọng.
Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu năm 2020 đạt được nhiều thành tích to lớn và toàn diện hơn nữa.Tác giả :Nguyễn Xuân Phúc.

Tạp chí Cộng sản số 930 ( 11-2019)

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng
 Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới.
 Ðối thoại, lắng nghe; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tạp chí Cộng sản số 929 (11/2019)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tạp chí Cộng sản số 928( 10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tạo khí thế mới, xung lực mới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Đổi mới,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tạp chí Cộng sản số 927 (10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước .
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay.
Phát huy nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạp chí cộng sản số 926 ( 9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt dối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh