Tạp chí cộng sản

Tạp chí cộng sản số 922 (7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát huy truyền thống 90 năm, Công đoàn Việt Nam vững bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 921 ( 7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Chuẩn bị và tổ chức thực tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân dân, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Làm theo tư tưởng về đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 149 ( 5-2019)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Từ lời căn dặn về việc riêng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghĩ về việc tổ chức thực hiện hiện nay- qua thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Bác.
Diễn đàn - Đối thoại 
Phát huy bài học về xây dựng tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tạp chí Cộng sản số 920 (6-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nghiêm túc quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.
Tạo đột phá phát triển ngành cơ khí: nền tảng cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Tạp chí Cộng sản số 919 ( 5-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác thi hành án dân sự ở nước ta thời gian qua.
Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa.

Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 148(4/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn và xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững.
Diễn đàn - đối thoại 
3.Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam.

Tạp chí Cộng sản số 918 ( 4--2019)

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại Hội XII của Đảng.

Hoạt động Kiểm toán nhà nước góp phần quan trọng ngăn ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
Tạo cơ chế phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược.

Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 147(3/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Học tập , thực hành theo tác phẩm " Dân vận" của chủ tịch  Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay 
Diễn đàn - Đối thoại .
2.Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam.
3.Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 146 ( 2- 2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.Đảng bộ thành phố Hải phòng học tập và làm thoe tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Diễn đàn - Đối thoại .
3.Năm 2019: Tầm nhìn- Sức mạnh- Khát vọng Việt Nam.
4.Nhận thức về đảng cầm quyền và thực hiện cầm quyền của Đảng ta.