Tạp chí cộng sản

Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 148(4/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn và xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững.
Diễn đàn - đối thoại 
3.Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam.

Tạp chí Cộng sản số 918 ( 4--2019)

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại Hội XII của Đảng.

Hoạt động Kiểm toán nhà nước góp phần quan trọng ngăn ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
Tạo cơ chế phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược.

Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 147(3/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Học tập , thực hành theo tác phẩm " Dân vận" của chủ tịch  Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay 
Diễn đàn - Đối thoại .
2.Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam.
3.Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 146 ( 2- 2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.Đảng bộ thành phố Hải phòng học tập và làm thoe tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Diễn đàn - Đối thoại .
3.Năm 2019: Tầm nhìn- Sức mạnh- Khát vọng Việt Nam.
4.Nhận thức về đảng cầm quyền và thực hiện cầm quyền của Đảng ta.

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 145 ( 1--2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Nhìn lại 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Phước.
Tiêu điểm : Chung quanh vấn đề kiểm soát quyền lực
3.Tăng cường kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị bảo đảm thực hiện tốt quyền lực của nhân dân

Tạp chí Cộng sản số 916 ( 2/2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
1. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn ,Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.
2. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực tiễn.Tác giả : Trương Thị Mai.
3. Những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án tham nhũng lớn ở nước ta hiện nay.Tác giả : Nguyển Hào Bình.

Tạp chí Cộng sản số 914 ( 12-2018)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
1/Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
2/ Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 913 ( 11-2018)

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam.
Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực  phát triển quan trọng của nền kinh tế.
Về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
"Hai trọng tâm" và " Năm đột phá" trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tạp chí Cộng sản số 912 (10/2018)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng 
Nguyễn Phú Trọng-
 Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận , quyết định các báo cáo, đề án, các nghị quyết của Trung ương.
Nguyễn Phú Trọng - Phát huy tích cực, chủ động , sáng tạo của Công đoàn trong  chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới .