Tạp chí cộng sản

Tạp chí Cộng sản số 946(7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, nỗ lực cao nhất phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Tác giả : Nguyễn Xuân Phúc
2.Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới.Tác giả: Võ Văn Thưởng.
3.Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.Tác giả : Lê Minh Khái.

Tạp chí Cộng sản số 945( 7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết quan trọng đã được thông qua; hoàn thành trọng trách là người đại biểu nhân dân của đại biểu Quốc hội
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tạp chí Cộng sản số 944 ( 6-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Tác giả : Trần Quốc Vượng.
2. 
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.Tác giả : Trần Cẩm Tú.

Tạp chí Công sản số 943 ( 6-2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2020)

1.Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.Tác giả : Vương Đình Huệ.

Tạp chí công sản số 942( 5-2020)

Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
1.Thông báo hội nghị lần thứ mười hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
2.Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thật tốt trọng trách được giao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của Hội nghị.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.

Tạp chí Cộng sản số 941 (5-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
1.Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
2.Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, hiện đại.Tác giả : Nguyễn Văn Thể.
3..Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay.Tác giả : Nguyễn Đình Khang.

Tạp chí Cộng sản số 940 (4-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
1.Xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, tích cực chăm lo bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên;Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
2.Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.Tác giả : Ngô Xuân Lịch

Tạp chí Cộng sản số 939(4-2020)

I.Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
1.Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức,chiến thắng đại dịch COVID-19.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.
II.Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
2.Một số vấn đề về chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất.Tác giả : Nguyễn Hòa Bình

Tạp chí Cộng sản số 937(3-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.Tác giả : Vương Đình Huệ.
Hoàn thiện chế độ kiểm soát chất lượng của Kiểm toán nhà nước hiện nay.Tác giả : Hồ Đức Phớc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạp chí Cộng sản số 936( 2-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay.Tác giả : Trương Hòa Bình.
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Giàu.
Tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Trần Quốc Tỏ.