Tạp chí cộng sản

Tạp chí Cộng sản số 930 ( 11-2019)

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng
 Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới.
 Ðối thoại, lắng nghe; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tạp chí Cộng sản số 929 (11/2019)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tạp chí Cộng sản số 928( 10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tạo khí thế mới, xung lực mới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Đổi mới,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tạp chí Cộng sản số 927 (10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước .
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay.
Phát huy nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạp chí cộng sản số 926 ( 9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt dối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tạp chí Cộng sản số 925 (9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 924(8-2019)

Quán triệt  và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế để cơ cấu lại nguồn thu ngân sách bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 923 (8-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"- Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Tạp chí cộng sản số 922 (7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát huy truyền thống 90 năm, Công đoàn Việt Nam vững bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản số 921 ( 7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Chuẩn bị và tổ chức thực tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân dân, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Làm theo tư tưởng về đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.