Tạp chí cộng sản

Tạp chí Cộng sản ( chuyên đề cơ sở ) số 138 ( 6-2018)

Kỷ niệm 70 năm ngày thi đua Ái Quốc, thực hiện nghị quyết của Đảng
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Tác giả Trần Đại Quang.