Kiểm tra

Tạp chí Kiểm tra11/2018

Thời sự- Chính trị 
UBKT Trung ương  Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16-10( 1948-2018).
Công tác kiểm tra và ngành kiểm tra có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh .
Công tác kiểm tra ,giám sát góp phần giữ vững kỉ cương, kỷ luật , sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng .
Cần phải đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn , đẩy lùi  tình trạng tham nhũng đấy đai gây bức xúc xã hội hiện nay .

Tạp chí Kiểm tra 10/2018

Kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948- 2018)
Thư chúc mừng 
Xã luận : Tô thắm trang sử vàng truyền thống 
Ngành kiểm tra Đảng 70 năm - Những mốc son trên chặng đường phát triển 
Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 
Thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng
Đồng chí Trần Kiên - Giai thoại và đời thực 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Tạp chí Kiểm tra 9/2018

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 ( 1948-2018)
Kỷ niệm sâu sắc một chuyến hành hương về nguồn
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Long An mỗi năm học tập và làm theo Bác một chuyên đề 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Tạp chí Kiểm tra 8/2018

Thời sự chính trị 
Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ .
Công tác kiểm tra, giám sát , kỷ luật của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018).
Kỳ vọng vào vai trò " Bao công" của UBKT Trung ương.
Ngành kiểm tra Đảng tỉnh Tây Ninh- Những chặng đường phát triển .
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII