Xây dựng Đảng số 7/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm  
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về nhận xét, đánh giá của cán bộ.
Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở Vĩnh Phúc.
Lấy phiếu đánh giá của nhân dân nơi cư trú- Cách làm mới ở Hà Tĩnh.
Đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử- cách làm của Quảng Bình.
Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Quảng Nam.
Vĩnh Long đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên.
Tạo chuyển biến công tác tổ chức- cán bộ cơ sở ở Tây Ninh, Bình Dương, Vĩnh Long.
Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc .
Nghiên cứu- Trao đổi 
Biện pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.
Nâng cao hiệu quả quản lý để chăm lo, rèn luyện và bảo vệ cán bộ.
Trang TP. Hồ Chí Minh
Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với xây dựng đô thị thông minh ở TP.Hồ Chí Minh.
Nghị quyết và cuộc sống
Khi người đứng đầu cấp ủy biết lắng nghe.
Bắc Kạn coi trọng và phát huy vai trò trưởng thôn, người có uy tín ở khu dân cư.
Kinh nghiệm của Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Điểm sáng Thạch Hà
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Làm sao để có "con mắt xanh" ?.
Ý kiến Đảng viên
Ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách người có công.
Đảng viên phấn đấu tốt 
Người chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo
Sinh hoạt Đảng 
Tiêu dùng và văn hóa
Thông tin công tác xây dựng Đảng
Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
Ra mắt Viện khoa học tổ chức, cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.
Quốc Tế 
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Cu-ba đối với phát triển kinh tế- xã hội 
Trả lời bạn đọc.
Hộp thư cộng tác viên
xem chi tiết http://www.xaydungdang.org.vn/Home/IntroMagazineDetails.aspx?ID=130

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng,7/2019