Xây dựng Đảng số 5 / 2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống chủ nghĩa cá nhân . 
Chỉ dẫn của C.Mác về công tác tổ chức - cán bộ .
Cuộc đấu tranh chống " giặc ở trong lòng".
Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ
Nhận diện những bất cập, hạn chế qua 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ.
Về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.
Cần có những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ.
....

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện