Xây dựng Đảng số 22/2018

Lý luận - Thực tiễn - kinh nghiệm
1/Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách xã hội 
2/Tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nah6n dân  trong tác phẩm đạo dức cách mạng "  
3/ Nhìn lại 5 năm  thực hiện nhận xét , công nhận người hoạt động cách mạng  theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
4/ Ba kinh nghiệm của Quảng Trị torng giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng.
5/ Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở một số địa phương.
6/ Nhiều địa phương thực hiện chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở .
7/ Khắp nơi sắp xếp , nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
8/ Xây dựng cốt cán trong tôn giáo- nhiệm vụ quan trọng torng công tác dân vận ở Điện Biên .
9/ Chính sách thu hút, khuyến khich nguồn nhân lực ở tp Cần Thơ.
Nghiên cứu -Trao đổi 
10/ Về thực hiện cơ chế , chính sách cán bộ ở cơ sở. 
11/ Xây dựng tiêu chí về lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên .
Trang TP. Hồ Chí Minh
12/Nâng cao chất lượng học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng 
Nghị quyết và cuộc sống
13/Điểm nhấn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quân đội 
14/ Lâm Đồng tạo chuyển biến  tích cực qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) 
15/ Chính sách bảo hiểm xã hội - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội . 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
16/Sẵn sàng sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc ,.
Suy ngẫm về nghề tổ chức 
17/Thực hiện chính sách cán bộ - nhìn từ góc độ làm nghề tổ chức xây dựng Đảng
Ý kiến Đảng viên 
18/Cam kết chính trị
Đảng viên phấn đấu tốt 
19/Ấn tượng về một bí thư chi bộ vùng cao 
Sinh hoạt đảng 
20/Lý tình phân minh
Thông tin công tác xây dựng Đảng 
21/Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo 2 đề án của Ban Tổ chức Trung ương.
Quốc tế 
22/Bun-mi Chat- tha-Vông: Ba diểm nhấn trên dường đồi mới và phát triển  của Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào  
Trả lời bạn đọc 
Hộp thư cộng tác viên 
Tổng mục lục tạp chí xây dựng Đảng năm 2018

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
xây dựng Đảng , 12/2018