Xây dựng Đảng số 1/2018

 Lý luận - Thực tiển - Kinh nghiệm  gồm các bài  :
Chủ tịch Hồ Chí  Minh nói về tu dưỡng đạo đức cách mạng.
" Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân " nhìn từ góc độ xây dựng văn hóa đảng.
Nội dung , phương thức xây dựng Đảng về đạo đức .
Nâng cao đạo đức công chức, viên chức trong cải cách hành chính ở nước ta.
Để thực hiện có hiểu quả quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.
Ph​át huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, chính quyền cơ sở.
Phải có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát .
Bước tiến trong phòng, chống tham nhũng năm 2017.
Cần đồng bộ và thiết thực hơn.
Yêu cầu tất yếu rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên.
Nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Dự án 600 phó chủ tịch xã - Phép thử trong công tác cán bộ.
Đồng Tháp: Đối thoại trực tiếp với nhân dân.
Nghiên cứu - Trao đổi
Về tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp.
Về cơ chế giám sát quyền lực trong công tác cán bộ.

......

 

 

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện