Xây dựng Đảng số 10/2018

Lý luận- thực tiển - kinh nghiệm 
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về sắp xếp cán bộ gắn với tổ chức bộ máy.
Tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Tổ chức bộ máy và cán bộ Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành  chính.
Tinh gọn, tinh giản để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả .
Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ở Quảng Ninh:3 năm nhìn lại.
Thanh Hóa tinh gọn bộ máy từ cơ sở .
Nghê An thống nhất xây dựng và quản lý  tổ chức bộ máy, biên chế 
Đồng Tháp sắp xếp  tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập.
Nhất thể hóa  Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản .
Công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm Tra Trung ương đối với cán bộ cao cấp.
Nghiên cứu- Trao đổi 
Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư nhìn từ công tác tổ chức - cán bộ .
Trang TP. Hồ Chí Minh 
Thành Phố Hồ Chí Minh : Hoàn thiện chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ .
Nghị quyết và cuộc sống
Đổi thay trên miền đất khó khánh Vĩnh.
BHXH Việt Nam : Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế
BHXH Việt Nam nhận giải thưởng về CNTT tại hội nghị ASSA35
Học tập và làm theo thư tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 
Phụ nữ " xứ Trà " làm theo lời Bác 
Suy ngẫm về nghề tổ chức 
chuyện ở một đảng bộ xã 
Ý kiến Đảng viên 
Đảng viên phấn đấu tốt 
Sinh hoạt  Đảng
Thông tin công tác xây dựng Đảng 
Quốc tế 
Trả lời bạn đọc 
Hộp thư cộng tác viên 

ISSN: 
1859- 0829
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Ban tổ chức Trung ương
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng , 10/2018