Xây dựng Đảng rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm:
Phần mở đầu
Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Một số bài viết của các đồng chí Tổng Bí Thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh về xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng qua các kỳ Đại hội .
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò Lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tác giả: 
Đại tá TS Phạm Minh Đức- Đại tá Lê Hải Triều -TS Đặng Đình Phú- Trần Thị Tồn, Đại tá Phạm Quang Định, Đại tá Đặng văn Lâm ( Tổ chức công trình xuất bản )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Xây dựng Đảng, rèn luyện đảng viên, tư tưởng Hồ Chí Minh
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
638 trang- khố 19 x27 cm
Giá: 
275.000đ
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
506/50603

Tài liệu khác

Trang