Tư tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành, tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm , chống tham nhũng

Nội dung sách gồm 6 phần
phần thứ nhất : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí và phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ hai: Các quy định mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phần thứ ba: Các quy định mới về phòng, chống tham nhũng.
Phần thứ tư : Các quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.
Phần thứ năm : Các quy định mới về khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, lãng phí
Phần thứ sáu :Các quy định mới về công khai, dân chủ chống tham nhũng, lãng phí.

Tác giả: 
Sưu tầm , tuyển chọn , tập hợp , Biên tập và sửa bản in : lê Hoa- Nguyễn Thị Huỳnh ( chịu trách nhiệm nội dung)
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2008
Từ khóa: 
Tư tưởng , tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh, thực hành, tiết kiệm ,chống tham ô, lãng phí, quan liêu ,quy định mới , thực hành, tiết kiệm , chống tham nhũng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
824 trang- khổ 19x 27cm
Giá: 
295.000đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599