Từ điển Thống kê

Giới thiệu chung
Đây là quyển Từ điển Thống kê đầu tiên của nước ta, quá trình biên soạn ( 1969- 1974) .Việc biên soạn dựa trên cơ sở các văn kiện của Đảng và Nhà nước về kinh tế và thống kê, các văn bản về chế độ  thống kê, kế toán đã ban hành, các văn kiện tổng kết kinh nghiệm công tác của ngành thống kê, các tài liệu giảng dạy thống kê học tại các trường đại học trong và ngoài nước.
 

Tác giả: 
Biên tập : Trần Thanh Diệu - Nguyễn Đức Dương ( Phụ trách biên soạn )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1977
Từ khóa: 
Từ điển, Thống kê
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
650 trang- Khổ 16 x 24cm
Giá: 
5,80đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
602-VV-056/2399