Tổng kết đánh giá hoạt động điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN năm 2017

Thực hiện kế hoạch triển khai điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ tại 7 xã nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long năm 2017 (Phú Lộc - Tam Bình; Trà Côn - Trà Ôn; Tân Long - Mang Thít; Hiếu Thành - Vũng Liêm; Thuận An - Thị xã Bình Minh; Tân Bình - Bình Tân; Thanh Đức - Long Hồ) nhằm cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Từ ngày 19/12/2017 đến 22/12/2017 Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Trung tâm) đã thực hiện tổng kết đánh giá kết quả hoạt động điểm mô hình cung cấp thông tin tại các xã triển khai điểm mô hình gồm: Lãnh đạo Trung tâm, đại diện phòng Kinh tế và Kinh tế - Hạ tầng Huyện/Thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) xã và cán bộ tham gia “Điểm cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ”.

Tại đây, UBND xã đã báo cáo kết quả hoạt động “Điểm cung cấp thông tin tiến bộ KHCN”, sau thời gian vận hành thử khai thác, cung cấp và phổ biến thông tin phục vụ người dân trên địa bàn. Các thông tin được người dân khai thác (có 581 lượt sau 3 tháng vận hành thử) gồm tài liệu số hóa về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; phim khoa học công nghệ phục vụ nông thôn; thông tin khoa học công nghệ trên mạng internet. Trong đó một số thông tin được người dân áp dụng vào sản xuất và đời sống như: Đan lát lục bình, kỹ thuật trồng cam sành, kỹ thuật trồng khoai lang, … UBND xã đã có một số kiến nghị: Trung tâm thường xuyên bổ sung cập nhật dữ liệu mới về tài liệu số hóa, phim KHCN về các mô hình làm ăn có hiệu quả tại điểm mô hình.