Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long số xuân 2019

Nội dung gồm :
1. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. 10 sự kiện KH&CN Việt Nam.
3. Cần sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện.
4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
5. Công tác triển khai thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở của sở, ngành và cấp huyện - một số vấn đề cần quan tâm.
6. Khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
7. Bảo hộ sở hữu trí tuệ - động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cộng đồng, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
8. Hiệu quả công tác thanh tra khoa học và công nghệ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
9. Hiệu quả từ những hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và định hướng phát triển trong thời gian tới.
10. Mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ - củng cố và duy trì hoạt động.
11. Thơ: Hương tình xưa.
2. Vĩnh Long thu hút đầu tư vào các ngành trọng điểm để thúc đẩy kinh tế phát triển.
13. Những tác động của khoa học và công nghệ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
14. Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long - hướng phát triển mang tính bền vững.
15. Vĩnh Long - giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đô thị.
16. Phát huy vai trò trí thức Vĩnh Long trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 17. Mốc son đột phá trong xây dựng nông thôn mới.
18. Tình hình khí tượng - thuỷ văn và thiên tai nổi bật trong năm 2018.
19. Phát huy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ Vĩnh Long trong hoạt động khởi nghiệp.
20. Năm Kỷ Hợi nói chuyện Heo: Thịt heo; Heo thi điền kinh; Heo lớn nhất, nhỏ nhất; Heo có tỷ lệ nạc cao nhất, thấp nhất.
21. Trang thơ: Tình Xuân; Nói với mùa xuân; Tết quê.
 xem toàn văn http://skhcn.vinhlong.gov.vn/content/thong-tin-khcn-so-xuan-2019

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Vĩnh Long, xuân 2019