Thông tin khoa học và công nghệ Vĩnh Long - Số 3/2016