Thông tin Khoa học và công nghệ Tây Ninh số 02/2019

Nội dung gồm một  số bài :
Ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, lịch sử hình thành và phát triển.
Kết quả triển khai việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trong 05 năm (2013- 2018) trên địa bàn tỉnh tây Ninh.
Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số nhóm bò lai hướng thịt trong điều kiện chăn nuôi tại tây Ninh.
Sơ kết 05 năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động tiềm năng đến sự phát triển KT-XH ở Tây Ninh hiện nay.
Chàng kĩ sư chân đất.
Tin hoạt động KH&CN.

ISSN: 
1859-2082
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học , công nghệ,Tây Ninh , 02/2019