Thông tin Khoa học và công nghệ Tây Ninh số 01/2019

Nội dung gồm : :
Lịch sử ngày KH&CN Việt Nam
Hoạt động ngành khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh qua 40 năm hình thành và phát triển.
Hoạt động thanh tra Sở KH&CN.
Những chính sách đối với " khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam".
Nhìn lại 10 năm hình thành và hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
Hoạt động nghiên cứu- triển khai nhiệm vụ Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đã và đang đi vào hoạt động.
Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.
34 năm một chặng đường hình thành và phát triển.
Nâng cao nâng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất nhãn tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Hiện trạng sản xuất lúa tại tỉnh Tây Ninh và định hướng phát triển  trong thời gian qua.
Giải pháp định hướng đầu tư phát triển di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.
Thực tiễn lịch sử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh 70 năm qua 1945- 2015.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học , công nghệ ,Tây Ninh , 01/2019