Thông tin Khoa học công nghệ Ninh Bình, số 02/2020