Thông tin Khoa học Công nghệ Bắc Ninh số 2/2020

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Bắc Ninh
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học, Công nghệ, Bắc Ninh,2,2020