Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 12.2019

ISSN: 
1859-1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Tạp chí, Lý luận chính trị, Truyền thông , 12.2019.