Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11.2019

ISSN: 
1859-1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Tạp chí, Lý luận chính trị , Truyền thông,11.2019.