Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 64 số 4/2022 Bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Vai trò năng lực tâm lý của bác sỹ đối với chất lượng khám chữa bệnh
Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn sở hữu của Nhà nước, cổ đông là tổ chức và lợi thế thương mại của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Nghiên cứu mô hình tự đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua áp dụng Giải thưởng chất lượng quốc gia và một số đề xuất
Cải tiến thời gian dây chuyền sản xuất cá tra fillet thông qua sơ đồ chuỗi giá trị: một nghiên cứu điển hình
Ứng dụng Big data trong xây dựng mô hình học viện, trường đại học thông minh
Tổng hợp phương pháp đo lường tác động xã hội của doanh nghiệp
Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên
Trường phái kinh tế học pháp luật
Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay
Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính của hộ gia định ở thành phố Cần Thơ
Giới thiệu sơ lược về tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam
 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 4, 2022 , Bản B