Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 62 - số 6/2020 Bản B

Khoa học Tự nhiên
1.Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 cố định trong alginate - tác giả :  Hà Danh Đức*Trường Đại học Đồng Tháp
2. Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định
3. Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
4. Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro câyTrầu tiên (Asarum glabrum Merr.)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
5. Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếpcó xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng.
6.
Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý.
7.
So sánh quá trình thu nhận cao chiết rong nâu Sargassumbằng các phương pháp chiết khác nhau và đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH
8. Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.)
9. Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương NaxFe2/3Mn1/3O2 sử dụng cho pin Na-ion.
10 . Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano Fe3O4 pha tạp mangan (Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III) .
11. So sánh quá trình thu nhận cao chiết rong nâu Sargassumbằng các phương pháp chiết khác nhau và đánh giá khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp DPPH .
12. Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết ethyl acetat của lá cây Dây lửa ít gân (Rourea oligophlebia Merr.)
13.Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương NaxFe2/3Mn1/3O2 sử dụng cho pin Na-ion .
14. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano Fe3O4 pha tạp mangan (Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III ).
15. Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng khử màu nước thải dệt nhuộm .
16. Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probioticLactobacillusacidophilusVTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30 l
 xem chi tiết : https://b.vjst.vn/vjstb/view-pdf/10140/2931 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí ,Khoa học,công nghệ, Việt Nam, 62, 6,2020 , Bản B

Tài liệu khác

Trang