Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
1/Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra . Tác giả :Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà, Bùi Bá Nghiêm.
2/K
iều hối và hàm ý chính sách: nhìn từ góc độ cung - cầu ; Trần Huy Tùng
3/Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản; Phạm Tiến Mạnh.
4/
Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta; Phạm Thị Hương Dịu.
5/
Hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh trung học phổ thông về tiêu dùng bền vững;  Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Kỳ Phùng,Tô Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hiền , Huỳnh Ngọc Thúy An.
6
/Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Một số bất cập và kiến nghị; Nguyễn Vinh Hưng
7/T
hực trạng niềm tin chính trị ở khu vực Trung Bộ hiện nay;  Đoàn Triệu Long, Nguyễn Văn Quang .
8/P
hát hiện di tích thời Đá mới ở Hố Tre, Đắk Lắk ; La Thế Phúc , Vũ Tiến Đức , Lương Thị Tuất , Bùi Văn Thơm , Nguyễn Trung Minh.
9/
Vấn đề hội nhập quốc tế qua lịch sử phê bình Truyện Kiều ; Trần Nho Thìn.
10/N
hững đổi mới của Nguyễn Minh Châu trong dòng chảy văn học đương đại ; Đỗ Hải Ninh.
11/Từ tự sự chính sử đến tiểu thuyết diễn nghĩa - Nhận diện hình tượng Gia Cát Khổng Minh ; Lê Thời Tân* *Email: lethoitan@gmail.com
12/ Định hướng giá trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay - lý luận và thực tiễn; Lê Thị Lan Anh  Nguyễn Thị Hương *Tác giả liên hệ: Email:huongka
xem chi tiết : http://b.vjst.vn/vjstb/view-pdf/0/0

 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Việt Nam ,4,2020, B

Tài liệu khác

Trang