Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. B tập 60 -số 6 -tháng 6 năm 2018

Vấn đề nhận giá trị và duy nhất của toán tử sai phân và tích sai phân đối với hàm phân hình trên một trường không Archimedes , tác giả :  Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Xuân Lai,   Khoa Toán trường Cao đẳng Hải Dương

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Từ khóa: 
khoa học và công nghệ Việt Nam
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện