Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam -B-số 11 tháng 11 năm 2018

Khoa học xã hội và nhân văn
Tác động của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam.
Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than  thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Tác động của công bố Thông tin cổ tức, lợi nhuận đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ( HOSE).
Những vấn đề khác biệt trong giao kết hợp đồng điện tử.
Phương pháp đánh giá tính dễ bị  tổn thương về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu.
Tiếp cận chỉ số nhạy cảm hạn kinh tế - xã hội trong đánh giá tính dễ bị tổn thương đo hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.
Chợ nổi vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới góc nhìn sinh thái nhân văn .
Hệ Thống đền mếu nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh.
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị thông qua việc tái tạo không gian thiêng.
Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình" Cận đại hóa "
Một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại .
Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với khai thác di sản tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt nam hiện nay.
Xem toàn vănhttp://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học, công nghệ ,Việt nam, , tâp 60, số 11, B, 2018

Tài liệu khác

Trang