Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam bản B số 1/2020

Khoa học Tự nhiên
Một số bộ dữ liệu kiểm thử phổ biến cho phát hiện xâm nhập mạng và đặc tính phân cụm.
Nhận dạng khuôn mặt trong video bằng mạng nơ ron tích chập.
Tính chất điện hóa của điện cực Fe2O3/Au trong dung dịch kiềm.
Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam.
Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ.
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định mô men uốn giới hạn của cấu kiện dầm BTCT theo mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông.
Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm.
Nghiên cứu chế tạo sợi polystyrene bằng phương pháp kéo sợi ly tâm (centrifugal spinning).
Ứng dụng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá ảnh hưởng thăng giáng mật độ điện tử đến các cấu trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu.
Ảnh hưởng của sự bổ sung hydroxyapatite đến các tính chất của xi măng glass ionomer.
Điều chế tro trấu biến tính ứng dụng xử lý Cu2+ trong nước.
 Xem chi tiết http://b.vjst.vn/vjstb/Pages/Tapchiso.aspx

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
3
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, bản B, 1,2020

Tài liệu khác

Trang