Tạp chí Cộng sản số 946(7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, nỗ lực cao nhất phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Tác giả : Nguyễn Xuân Phúc
2.Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới.Tác giả: Võ Văn Thưởng.
3.Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.Tác giả : Lê Minh Khái.
4.
Yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.Tác giả : Quản Minh Cường
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5.Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tác giả : Phạm Ngọc Hòa.
6.
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính cách mạng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Vận dụng cho hiện nay.Tác giả : Trịnh Xuân Ngọc
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
7.Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.Tác giả : Đinh Ngọc Giang
Nghiên cứu - Trao đổi 
8.Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (kỳ 2)
Tác giả : Nguyễn Thế Kỷ.
9. 
Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của Đảng ta (kỳ 2).Tác giả : Lê Hải.
10.
Sự thật đời sống và lý tưởng xã hội - thẩm mỹ trong văn học, nghệ thuật hôm nay.Tác giả : Đinh Xuân Dũng
11.
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay.Tác giả : Lê Cao Thắng - Đỗ Minh Hùng
12.
Trí tuệ nhân tạo trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 - Lợi thế và thách thức về việc làm đối với Việt Nam.Tác giả : Dương Thị Thanh Xuân
Thực tiễn- Kinh nghiệm
13.Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên.Tác giả : Mùa A Sơn
14.
Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ở tỉnh Quảng Bình
Tác giả : Hoàng Thanh Hiến
15.
Tín dụng chính sách xã hội - mô hình bảo đảm sinh kế gắn với phát huy tính tích cực của người nghèo, nâng cao hình ảnh của Đảng và chính quyền trước nhân dân.Tác giả : Việt Hải.
16.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khơi nguồn và bứt phá trong thời kỳ hội nhập.Tác giả : Anh Phương
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
17.Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Hàn gắn và kiến tạo vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng.Tác giả : Lê Chí Dũng.
18.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ấn Độ và sự gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.Tác giả : Nguyễn Văn Lan
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Ffrontend%2Fdisplay%2Fmagazine_lv3.jsp&p_r_p_0_magazineId=57168874

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,946,7,2020