Tạp chí Cộng sản số 945( 7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết quan trọng đã được thông qua; hoàn thành trọng trách là người đại biểu nhân dân của đại biểu Quốc hội
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Ngân.
2.Dự báo một số nét chính về chiều hướng vận động của tình hình thế giới trong 5 - 10 năm tới và những vấn đề đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tác giả : Vũ Khoan.
3.Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tác giả : Nguyễn Ngọc Thiện.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, củng cố, phát triển hợp tác xã ở Việt Nam .Tác giả : Chu Tiến Quang - Nguyễn Tiến Định.
5.
Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : Trần Thị Điểu
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
6.Đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Tác giả : Tùng Lâm
Nghiên cứu - Trao đổi 
7.Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)
Tác giả : Nguyễn Thế Kỷ.
8. 
Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của Đảng ta (Kỳ 1).Tác giả : Lê Hải.
9.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình an sinh xã hội: Cách tiếp cận dựa trên quyền con người gắn với phát triển bền vững.Tác giả : Nguyễn Hữu Dũng
10.
Vai trò của các định chế tài chính phi ngân hàng trong phát triển thị trường tài chính ở nước ta hiện nay.Tác giả : Nguyễn Đắc Hưng
Thực tiễn- Kinh nghiệm
11.Tỉnh ủy Lạng Sơn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Lâm Thị Phương Thanh
12.
Một số giải pháp góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” hiện nay.Tác giả : Hoàng Xuân Chiến
13.
Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.
Tác giả : Thái Thanh Quý
14.
Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam.
Tác giả : Bùi Sỹ Lợi - Mai Ngọc Cường - Lê Quốc Hội
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
15.Tác động của biến đổi khí hậu đến hòa bình, an ninh quốc tế hiện nay và đề xuất đối với Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Việt Lâm.
16.
Triển vọng tăng cường trao đổi thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu có hiệu lực.Tác giả : Đinh Mạnh Tuấn - Vũ Thụy Trang
Qua sách báo nước ngoài 
17.
Triển khai lực lượng tiền đồn tại khu vực Đông Á: Bước đi quan trọng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.Tác giả : Nguyễn Thu Phương
xem chi tiết : http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản , 945, 7/2020,