Tạp chí Cộng sản số 944 ( 6-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Tác giả : Trần Quốc Vượng.
2. 
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.Tác giả : Trần Cẩm Tú.
3.
Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta.Tác giả : Bùi Thế Duy.
4.
Nhận biết đúng uy tín cán bộ để bổ nhiệm trúng cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược.Tác giả : Đoàn Thế Hanh.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5.
Con đường cách mạng Hồ Chí Minh: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Giá trị và ý nghĩa thời đại.Tác giả : Hoàng Chí Bảo.
6.
Giá trị văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh - Ý nghĩa trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.Tác giả : Dương Quang Hiển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
7.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan.
Tác giả : Vũ Trọng Lâm
Nghiên cứu - Trao đổi 
8.
Xây dựng mô hình hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Tác giả : Nguyễn Văn Thành.
9.Văn hóa chính trị trong Đảng và một số vấn đề đặt ra hiện nay.
 Tác giả : Nguyễn Hữu Khiển.
10.Tự do hóa thương mại: Lý luận, kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Thanh Bình - Doãn Công Khánh.
Thực tiễn- Kinh nghiệm 
11.Tỉnh Thừa Thiên Huế khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản, đưa kinh tế địa phương tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Tác giả : Lê Trường Lưu.
12.
Cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia.Tác giả : Bùi Nhật Quang.
13.
Tỉnh Gia Lai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo lộ trình vững chắc.Tác giả : Hồ Văn Niên.
14.
Một số giải pháp chủ yếu giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh.Tác giả : Hồ Huy Thành.
15.
Phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.Tác giả : Nguyễn Minh Trí.
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện 
16.Sức mạnh mềm của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.
Tác giả : Đoàn Trường Thụ - Quách Thị Huệ.
17.
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Nhìn từ góc độ chiến lược quốc phòng Việt Nam hiện nay.
Tác giả : Chu Văn Lộc - Phùng Thị Hoan.
18.
“Năm ASEAN - Việt Nam” kỳ vọng về những dấu ấn Việt Nam.
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Vân.
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản ,944,6,2020