Tạp chí Công sản số 943 ( 6-2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2020)

1.Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.Tác giả : Vương Đình Huệ.

3.Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay.Tác giả : Bùi Trường Giang.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

4.Một số vấn đề về phòng, chống tham nhũng thời gian qua.Tác giả : Phan Đình Trạc.

5.Chuẩn bị đại hội Đảng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả : Trần Đình Huỳnh - Đỗ Minh Tuấn.

6.Về xác định đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.Tác giả : Bùi Văn Huyền.

7.Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

8.Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả : Bùi Ngọc Quỵnh - Nguyễn Đức Long.

Nghiên cứu - Trao đổi

9.Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh - Từ góc độ quản lý nhà nước.Tác giả : Đặng Xuân Hoan.

10.Phải chăng sở hữu xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của xây dựng chủ nghĩa xã hội? Tác giả : Chu Văn Cấp.

11.Một số dự báo thị trường tài chính Việt Nam năm 2020.
Tác giả : Phạm Tiến Đạt - Lưu Ánh Nguyệt.
12.Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Thực trạng và những kiến nghị.Tác giả : Đào Thị Tùng.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

13.Thành phố Cần Thơ qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.Tác giả : Trần Quốc Trung

14.Cơ chế ủy quyền trong quản lý hành chính nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả bước đầu và một số đề xuất, kiến nghị

Tác giả : Nguyễn Đức Kha

15.Dự án đối tác công - tư tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tác giả : Triệu Đỗ Hồng Phước

16.Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay

Tác giả : Phạm Trung Thành

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

17.Tam giác chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga trong cục diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.Tác giả : Nguyễn Quang Chiến

18.Hợp tác chặt chẽ Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, góp phần nâng tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.Tác giả : Nguyễn Viết Xuân

xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Công sản số 943 ( 6-2020)