Tạp chí công sản số 942( 5-2020)

Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
1.Thông báo hội nghị lần thứ mười hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
2.Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thật tốt trọng trách được giao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của Hội nghị.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
4.Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt, soi sáng sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.Tác giả : Trần Quốc Vượng
5.
Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.Tác giả : Vũ Trọng Lâm.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
6.Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).Tác giả : Tạ Ngọc Tấn.
7.
V.I. Lê-nin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.Tác giả : Lê Thị Chiên
Nghiên cứu - Trao đổi
8.Về vấn đề an ninh phi truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Tác giả : Nguyễn Linh Khiếu.
9.
Một số chỉ dẫn của V.I. Lê-nin trong Di chúc chính trị về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.Tác giả : Trần Ngọc Ngân
Thực tiễn - Kinh nghiệm
10.Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp hiện nay: Quan điểm, thực trạng và giải pháp.Tác giả : Lâm Quốc Tuấn - Lưu Thị Ánh Hồng.
Sinh hoạt tư tưởng
11.Về quan hệ nhân dân Việt Nam - Mỹ.Tác giả : Nguyễn Phương Nga
Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
12.Về quan hệ nhân Việt Nam - Mỹ.Tác giả: Nguyễn Phương Nga
13. Chiến lược phát huy" sức mạnh mềm" của Hàn Quốc và ý nghĩa tham chiếu đối với Việt Nam.Tác gỉa: Nghiêm thị Thanh Thúy .
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, công sản, 942,5,2020