Tạp chí Cộng sản số 941 (5-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
1.Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
2.Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, hiện đại.Tác giả : Nguyễn Văn Thể.
3..Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay.Tác giả : Nguyễn Đình Khang.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4.Đổi mới tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng;Tác giả : Hà Quốc Trị.
5.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng.Tác giả : Đặng Thị Kim Ngân - Tạ Thu Thủy.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
6..Phê phán của V.I. Lê-nin đối với chủ nghĩa xét lại - Ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.Tác giả : Lê Thị Thanh Hà.
Nghiên cứu - Trao đổi
7.Một số vấn đề về quản lý phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay;Tác giả : Đoàn Minh Huấn.
8.Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Tác giả : Vũ Văn Phúc
9.
Lợi ích và xung đột lợi ích trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức,Tác giả : Nguyễn Trọng Chuẩn.
10.
Lý luận của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới;Tác giả : Trương Minh Dục.
11.Vai trò của thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay;Tác giả : Nguyễn Thị Tố Uyên.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
12.Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế;Tác giả : Đỗ Trọng Hưng.
13.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới;Tác giả : Lê Như Cương.
14.T
iếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;Tác giả : Hoàng Xuân Hòa.
15.
Tỉnh Bạc Liêu chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ;Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn.
Sinh hoạt tư tưởng
16.Ba nổi, bảy chìm;Tác giả : Thanh Minh.
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
17.Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Nam Á từ năm 2013 đến nay;Tác giả : Nguyễn Trần Xuân Sơn.

18.Hệ thống phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu và một số gợi ý đối với Việt Nam;Tác giả : Phạm Thị Thu Lan.
Xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Ffrontend%2Fdisplay%2Fmagazine_lv3.jsp&p_r_p_0_magazineId=41781464

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,941 ,5,2020.