Tạp chí Cộng sản số 939(4-2020)

I.Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
1.Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức,chiến thắng đại dịch COVID-19.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.
II.Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
2.Một số vấn đề về chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất.Tác giả : Nguyễn Hòa Bình
3.Bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng - Đôi điều suy ngẫm về chặng đường phía trước.Tác giả : Vũ Khoan.
III.Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4.Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.Tác giả:Trần Thị Minh Tuyết.
5.Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở.Tác giả : Phạm Mạnh Khởi.
IV.Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
6./Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới.
Tác giả : Hoàng Ngọc Hải - Hồ Thanh Thủy.
7/ Bóc trần chiêu trò lợi dụng “dân chủ” thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.Tác giả : Nguyễn Xuân Tú
V/Nghiên cứu - Trao đổi
8/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Tác giả : Trịnh Thị Thủy.
9/Hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công và đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” dựa trên “quan hệ thân hữu” ở nước ta hiện nay (Kỳ 1).Tác giả : Nguyễn Quốc Sửu.
10/ Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.
Tác giả : Nguyễn Chí Hiếu.
11/ Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
Tác giả : Nguyễn Văn Lịch - Phùng Huy Hoàng
12/ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Thực trạng và một số khuyến nghị.Tác giả : Phạm Thị Tường Vân - Mai Thị Hải.
VI / Thực tiễn - Kinh nghiệm
13/ Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình.Tác giả : Nguyễn Hồng Diên.
14/ “Thế trận lòng dân” trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn Quân khu 1.Tác giả : Nguyễn Hồng Thái
15/ Bài học kinh nghiệm về đoàn kết rộng rãi mọi giai cấp, tầng lớp xã hội trên chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930 - 2020).
Tác giả : Đặng Kim Oanh.
16/.Tỉnh Bình Định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương.Tác giả : Đoàn Duy Anh.
17/ Tỉnh Phú Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.Tác giả : Đỗ Công Tiến.
VII . Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
18/ Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
Tác giả : Ngô Đức Mạnh.
19/ Tầm nhìn “Hòa bình dựa trên sức mạnh” của chính quyền Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và trường hợp Biển Đông.Tác giả : Phạm Minh Thu.
VIII/ Qua sách báo nước ngoài
Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc nhìn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Tác giả : Lê Thế Mẫu
Xem chi tiếthttp://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 939,4,2020.