Tạp chí Cộng sản số 935 (2-2020)

Xã luận
Đảng ta - Chín mươi năm lịch sử vẻ vang, rạng rỡ đường lên phía trước!
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3-2- 1930 – 3-2-2020)
Phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, làm tròn vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Chín mươi năm mở đường, dẫn lối cho dân tộc giải phóng và phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng thế giới .
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cáp cấp , tiến tới Đại hội XII của Đảng .
Đối ngoại Đảng năm 2019 đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại của đất nước ..
Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI .
Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: Những dấu ấn trên chặng đường sáu mươi năm hình thành và phát triển
Tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước thời cơ và thách thức mới.
Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo đột phá nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam hiện nay .
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm .
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch .
Bước phát triển mới của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch .
Nghiên cứu trao đổi
Những tác động của chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam và một số giải pháp kiểm soát chuyển giá .
Để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân hiện nay .
Một số yếu tố tác động đến văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay .
Thực hiện – Kinh nghiệm
Hà Nội - thành phố thiết kế sáng tạo và sự chuyển hóa nguồn lực mềm văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa .
Hiệu quả qua thực hiện thí điểm mô hình “nhất thể hóa” chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Thế giới : Vấn đề - sự kiện.
Bảy mươi năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Những dấu mốc quan trọng .
Bảy mươi năm quan hệ Việt Nam - Nga: Mãi còn đó một tình hữu nghị thân thiết, thủy chung, sâu sắc.
Kinh tế thế giới năm 2019 và triển vọng năm 2020 .
Xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,935,2,2020