Tạp chí Cộng sản số 934 ( 1- 2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới.
Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nhìn lại năm 2019 và hướng tới năm 2020.
Bài học của Đảng về tận dụng thời cơ và đối ngoại Việt Nam trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nâng cao năng lực tự học, thực học và học tập suốt đời của cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Không thể xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.
Nghiên cứu - Trao đổi
Cầm quyền bằng pháp luật và dựa vào đức để cầm quyền  - Hai vấn đề của quá trình đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng.
Chính trị dựa trên nền tảng văn hóa - Cái gốc tạo nên sức mạnh cho Đảng cầm quyền.
Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với phản biện xã hội và phát huy dân chủ của nhân dân.
Về chính quyền điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng nền tảng vững chắc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển xã hội về giảm nghèo.
Sinh hoạt tư tưởng
Dại, khôn
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Một số vấn đề về chế định nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
Hướng tới Cộng đồng ASEAN “gắn kết và chủ động thích ứng” trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.
Qua sách báo nước ngoài
Mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Lào và một số gợi mở đối với Việt Nam.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 934,1- 2020