Tạp chí Cộng sản số 933 ( 1- 2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Phát huy những thành tích quan trọng đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.Tác giả Nguyễn Phú Trọng.
Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu năm 2020 đạt được nhiều thành tích to lớn và toàn diện hơn nữa.Tác giả :Nguyễn Xuân Phúc.
Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chiến lược của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Tác giả : Phạm Bình Minh.
Khoa học và công nghệ Việt Nam - Những chặng đường đồng hành cùng dân tộc.Tác giả : Chu Ngọc Anh.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin.Tác giả :Đoàn Thế Anh .
Hoàn thiện chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - Một yêu cầu quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.Tác giả : Vũ  Hoàng Công.
Vai trò của xây dựng Đảng về đạo đức đối với đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng.Tác giả : Nguyễn Chí Hiếu.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản.Tác giả : Nguyễn Văn Giang.
Nghiên cứu - Trao đổi
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.Tác giả : Lê Quang Huy.
Xây dựng xã hội học tập để đưa giáo dục Việt Nam hòa chung dòng chảy thế giới.Tác giả : Nguyễn Hữu Độ
Thị trường tài chính Việt Nam năm 2019: Thành tựu, xu hướng và giải pháp phát triển bền vững.Tác giả : Nguyễn Đại Lai.
Đổi mới các trường đại học công lập theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm.Tác giả : Đàm Khắc Cừ.
Một số vấn đề về tăng cường bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.Tác giả : Đỗ Hồng Công.
Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng.Tác giả :Phan Truing Hiền- Đinh Thị Mỹ Linh.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Xây dựng, củng cố lực lượng dự bị động viên trên địa bàn Quân khu 2.Tác giả : Trịnh Văn Quyết.
Bảy mươi năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc: Đổi thay trên quê hương “khoán hộ”.Tác giả : Văn Nhất.
Tỉnh Đồng Nai chủ động xúc tiến, lựa chọn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.Tác giả :Nguyễn Đức Kha.
Sinh hoạt tư tưởng
Hội chứng vượt “đèn đỏ” trong lãnh đạo, quản lý.Tác giả : Mạnh Thắng.
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Sự gia tăng ảnh hưởng của một số nước lớn tại tiểu vùng Mê Công thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và một số đề xuất đối với Việt Nam.Tác giả : Lê Trung Kiên.
Qua sách báo nước ngoài
Quan điểm của các học giả Trung Quốc về cơ cấu giai tầng trong xã hội Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa. Tác giả : Phùng Thị Huệ.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Ffrontend%2Fdisplay%2Fmagazine_lv3.jsp&p_r_p_0_magazineId=18385195.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 933, 1- 2020.