Tạp chí Cộng sản số 930 ( 11-2019)

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng
 Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới.
 Ðối thoại, lắng nghe; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
"Tự do ngôn luận" hay "ngôn luận tự do" để xuyên tạc, kích động chống phá Ðảng, Nhà nước và nhân dân.
Nghiên cứu - Trao đổi
Một số vấn đề về xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
Ðể hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Quan điểm của Ph.Ăng-ghen về tư duy lý luận và ý nghĩa đối với việc đổi mới tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam hiện nay.
Từ quyền con người trong Tuyên ngôn Ðộc lập đến những thành tựu thời kỳ đổi mới.
Bàn về định hướng chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021 -2030.
Vốn cho nông nghiệp công nghệ cao thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tỉnh Lai Châu đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới
Quân khu 7 đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Tỉnh Bắc Ninh: Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm
Tỉnh Hậu Giang phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Kinh Môn.
Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương - qua thực tiễn ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Sinh hoạt tư tưởng
 "Kiếm củi nhiều năm, thiêu 1 giây"
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người.
Sức mạnh mềm trong một thế giới đang thay đổi.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Cộng sản, 930,11-2019