Tạp chí Cộng sản số 929 (11/2019)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng: Bảy mươi năm vững bước trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
Nghiên cứu - Trao đổi
Phát huy vai trò của xã hội góp phần bổ sung giới hạn của nhà nước và hạn chế khuyết tật của thị trường.
Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.
Hoàn thiện mô hình ủy ban kiểm tra đảng các cấp nhằm tối ưu hóa kiểm soát quyền lực gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp: Kết quả và kinh nghiệm của Đồng Nai.
Nam Định - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.
Ninh Thuận đổi mới tư duy, tập trung đầu tư để kinh tế biển trở thành động lực cho phát triển.
Sinh hoạt tư tưởng
Chuyện về xây dựng một ê-kíp
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra đối với ASEAN.
Về cơ chế “chấp bút” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí E10 nhiệm kỳ 2020 - 2021.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 929,11/2019