Tạp chí Cộng sản số 928( 10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tạo khí thế mới, xung lực mới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quốc hội Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Đổi mới,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Công an  Trung ương trogn tình hình mới.
Tư tưởng" Dân là chủ và dân làm chủ" qua bài báo " Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Hội nhập quốc tế có làm mất độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc?
Nghiên cứu- trao đổi 
Quan điểm chủ trương, chính sách lớn về phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện hiện nay.
Phát triển và ứng dụng khoa học- công nghệ biển : Một trong ba khâu đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.
Xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị- xã hội ở nước ta hiện nay.
Phát triển hệ thống lô-gi-stíc phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.
Thực tiễn kinh nghiệm
KomTum đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số.
Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ,hỗ trợ,thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với lao động nữ di cư từ nông thôn ra đô thị.
....
Sinh hoạt tư tưởng
Xây dựng điển hình tiên tiến, nhưng đừng vì..." bệnh thành tích "!
Tính chiến đấu của một quy định.
Thế giới  : Vấn đề - Sự kiện 
Nhận diện một số xu thế trong thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay.
Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc và một vài gợi ý tham chiếm cho Việt Nam .
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 928,10-2019