Tạp chí Cộng sản số 927 (10-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước .
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay.
Phát huy nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Giá trị nhân văn và vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gắn văn hóa từ chức với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo hiện nay.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với văn hóa, văn nghệ chỉ là sự cường điệu, “báo động giả” hay thực sự đáng báo động?
Nghiên cứu - Trao đổi
Thực tiễn nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở nước ta trong hơn 30 năm đổi mới.
Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Để phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay.
Bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam - Vấn đề đặt ra và định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Ngành dệt may Việt Nam trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bảo vệ quyền của người tiêu dùng trong điều kiện phát triển xã hội thông tin và thương mại điện tử.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Huyện Bắc Tân Uyên: Từ vùng chiến khu anh hùng trở thành mảnh đất giàu tiềm năng cho phát triển.
Kết quả và bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng ở Trường Đại học Duy Tân.
Sinh hoạt tư tưởng
Biết đủ, biết dừng.
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Những diễn biến chính trị mới và triển vọng của phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ.
Phương thức thực thi “quyền lực mềm” của Liên minh châu Âu: Thành tựu và hạn chế.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Ffrontend%2Fdisplay%2Fmagazine_lv3.jsp&p_r_p_0_magazineId=600600

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Cộng sản, 927,10-2019