Tạp chí cộng sản số 926 ( 9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt dối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay.
Nghiên cứu- Trao đổi

Bàn về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế mới.
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên mới.
Sức mạnh của niềm tin.
Thực hiện liêm chính trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam hiện nay- Thực trạng và giải pháp.
Tăng cường quản lý rủi ro từ việc hoàn thiện các quy định về hợp đồng xây dựng ở nước ta.
Thực tiễn -Kinh nghiệm
Đảng bộ tỉnh Lai Châu-70 năm xây dựng và phát triển.
Để sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, Thái Nguyên cần phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, giải pháp chính trị và lộ trình phù hợp.
Thành phố Cần Thơ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội ở tỉnh Bắc Ninh.
Thanh Hóa nỗ lực trở thành" tỉnh kiểu mẫu " theo lời Bác Hồ căn dặn .
Phát huy truyền thống" Đã ra quân là đánh thắng" của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng.
Điện Biên từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn dấu sớm thành tỉnh phát triển trung bình vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thế giới : Vấn đề- Sự kiện
Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa: 70 năm xây dựng và phát triển.
Sự vận động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương  từ sau chiến tranh lạnh đến nay .
xem chi tiếthttp://www tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, cộng sản,926 ( 9-2019)