Tạp chí Cộng sản số 925 (9-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những cống hiến của ngành tuyên giáo trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chặng đường phía trước.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác, không ngừng học tập và làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.
Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến nâng cao phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo hiện nay.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Lại mấy chứng bệnh “vĩ cuồng” về những vấn đề chính trị Việt Nam.
Nghiên cứu -Trao đổi 
Thực hiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp.
Giải quyết mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại - Nghệ thuật lãnh đạo cách mạng.
Tăng cường và củng cố thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.
Nhận thức và ứng xử đúng quy luật với vấn đề bóc lột trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Về phát triển nông thôn và vai trò của văn hóa trong phát triển nông thôn ở nước ta.
Thực tiễn- Kinh nghiệm 
Tỉnh Hưng Yên huy động các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.
Đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có kinh tế biển phát triển mạnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Nâng cao chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 3 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để đồng bằng sông Cửu Long sớm thoát khởi “vùng trũng” về giáo dục - đào tạo.
Sinh hoạt tư tưởng
0,8 và... 800,0
Thế giới : Vấn đề - sự kiện 
Về quan hệ đối tác giữa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực và đóng góp của Việt Nam.
Sản xuất thông minh: Tương lai của sản xuất tự động hóa trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 925,9-2019