Tạp chí Cộng sản số 924(8-2019)

Quán triệt  và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế để cơ cấu lại nguồn thu ngân sách bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh  phản bác các quan điểm sai trái , thù địch.
Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ.
Nhận diện những phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay.
Nghiên cứu- Trao đổi
Nguyên tắc cơ bản xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường.
Giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết dân tộc trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
Bài học thành công về công tác cán bộ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Điều hành chính sách tiền tệ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện cam kết về lao động - công đoàn khi CPTPP có hiệu lực: Thách thức và một số giải pháp.
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện “ba đột phá chiến lược” để phát triển nhanh và bền vững.
Lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ làm thước đo đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ: Bài học của tỉnh Hà Tĩnh.
Tích cực đổi mới công tác hậu cần quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Một số kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai.
Sinh hoạt tư tưởng
Ngăn chặn các sự “chạy”!
Thế giới: Vấn đề- Sự kiện 
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và hướng tới.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam: Thực trạng và triển vọng.
Về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong thời đại ngày nay.
 xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
tạp chí, Cộng sản , 924,8-2019