Tạp chí Cộng sản số 923 (8-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"- Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam.
Chống "tư duy nhiệm kỳ" từ bài học đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch .
Không sao chép học thuyết phân quyền  một cách rập khuôn, máy móc.
Khoác áo" chủ nghĩa khách quan" trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ.
Nghiên cứu- Trao đổi
Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay.
Việt Nam trong thế kỷ XX: Từ thách thức lịch sử đến cơ hội hợp tác.
Ngoại giao công chúng trong triển khai một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện.
Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định ở địa phương.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Quân chủng Hải quân phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, nâng cao sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân: Kinh nghiệm của cần Thơ.
Nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy đảng và chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Hướng đi mới của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thư gửi Bộ Biên tập 
Cần sớm ngăn chặn bệnh " nhạt Đảng"
Thế giới : Vấn đề-sự kiện 
Quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Hợp tác và đấu tranh về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế : Cơ hội, thách thức và đề xuất chính sách đối với Việt Nam.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, công sản , 923, 8/2019