Tạp chí cộng sản số 922 (7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát huy truyền thống 90 năm, Công đoàn Việt Nam vững bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Binh chủng Tăng Thiết giáp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch .
Liệu xung đột văn hóa có thay thế cho đấu tranh giai cấp?
Đấu tranh chống thế lực tơ-rốt-xkít bảo vệ đường lối của Đảng (1930 - 1945) và bài học cho đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy hiện nay.
Nghiên ứu- Trao đổi 
Xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững đất nước Việt Nam.
Những vấn đề đặt ra đối với chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ.
Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức luân chuyển.
Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay.
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Đổi mới phương thức lãnh đạo phát triển kinh tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Từ thực tiễn tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chế độ kiểm tra, đánh giá chính quyền trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - Bài học của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
Tỉnh Quảng Nam phát huy lợi thế, thực hiện tốt biện pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Thực hiện chính sách đối với người có công - Kết quả và những vấn đề đặt ra.
Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay.
Sinh hoạt tư tưởng
Điều thao túng đáng sợ
Thế giới : Vấn đề-Sự kiện 
Sáng kiến “Vành đai, Con đường” và triển vọng.
Xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam.
Truyền thông và vấn đề khủng bố toàn cầu: Tác động và yêu cầu thiết lập trật tự an ninh truyền thông mới.
Xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/MagazineDetails.aspx?ID=461

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 922,7-2019