Tạp chí Cộng sản số 921 ( 7-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Chuẩn bị và tổ chức thực tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đạ hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân dân, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Làm theo tư tưởng về đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường phương thức nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh .
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Lại bàn về tự do báo chí 
Nhập khẩu thuyết " Tam quyền phân lập "  hay là bài cổ xúy bất ổn chính trị, xung đột quyền lực.
Nghiên cứu - Trao đổi 
Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
Văn hóa với sự phát triển bền vững của đất nước
Đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị.
Kinh tế số - cơ hội "bứt phá"cho Việt Nam.
Những nhân tố cần tính đến trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế.
Tác động của tăng trưởng kinh tế đến phát triển con người ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp.
Quản trị văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4..
Thực tiễn- Kinh nghiệm
Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của tỉnh  Sơn La thời gian qua.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị trong cải cách hành chính ở thành phố Hải Phòng.
Chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến ", " tự chuyển hóa " trong nội bộ - Một số vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay.
Về an ninh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở nước ta.
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Bảo vệ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới.
Chính sách đồng minh trong chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ và những điều chỉnh hiện nay.
Đồng tiền chung Châu Âu: Hai mươi năm nhìn lại.
Xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,921, 7-2019