Tạp chí Cộng sản số 920 (6-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nghiêm túc quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tăng cường công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.
Tạo đột phá phát triển ngành cơ khí: nền tảng cho xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh bền vững.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- kết quả nổi bật sau ba năm tổ chức thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại  quân sự, quốc phòng của Việt Nam.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Lại bàn về tự do báo chí ( Kỳ 1).
Về chủ nghĩa dân túy và đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay.
Nghiên cứu- Trao đổi 
Quyết định tư pháp và đóan định tư pháp của người dân- phạm trù pháp lý mới cần được quan tâm trong thực tiễn tư pháp nước ta.
Đổi mới công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả để du lịch biển thực sự trở thành một ngành kinh tế biển trụ cột.
Về định hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện lý luận về dân tộc ở nước ta
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
Xác định vị trí việc làm-"nút thắt" trong tinh giảm biên chế, cải cách tiền lương hiện nay.
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Lấy phiếu tín nhiệm của hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh Thái Nguyên - Kết quả và một số vấn đề đặt ra.
Đảng bộ  tỉnh Hoà Bình quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội  đảng các cấp.
Phát huy thành tựu 30 năm đổi mới, tạo đột phá đưa Quảng Bình phát triển  nhanh bền vững.
Hoạt động đối ngoại Quốc hội : Chủ động, tích cực triển khai định hướng chiến lược hội nhập quốc tế vì sự phát triển nhanh và bền vững.
Thế giới: Vấn đề- Sự kiện
Từ Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên Xô đến Hiệp ước về những nguyên tắccơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nga: Điều còn mãi và điều thay đổi cùng làm nên giá trị .
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và tác động của nó đến quyền con người ở Việt Nam
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Cộng sản, 920,(6-2019)