Tạp chí Cộng sản số 919 ( 5-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác thi hành án dân sự ở nước ta thời gian qua.
Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóa.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay.
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay.
Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chống Đảng, Nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.
Nghiên cứu- Trao đổi 
Các nội dung cơ bản của việc giải quyết mối quan hệ nhà nước và thị trường.
Học thuyết giá trị thặng dư - Cống hiến vĩ đại của C. Mác.
Phát triển khu vực tài chính - ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Động lực và sức bật thể chế.
Một số vấn đề về đạo đức học và nghệ thuật lãnh đạo trong quản lý xã hội.
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Tỉnh Long An quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị để phát triển bền vững.
Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Quân khu 7.
Thư gửi Bộ Biên tập 
Xóa bỏ tâm lý “Không sợ bị trừng phạt” để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả.
Thế giới: Vấn đề- Sự kiện
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức.
Tác động của cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một vài dự báo.
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/MagazineDetails.aspx?ID=456 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Cộng sản, số 919 ,( 5-2019)