Tạp chí Cộng sản số 918 ( 4--2019)

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại Hội XII của Đảng.

Hoạt động Kiểm toán nhà nước góp phần quan trọng ngăn ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
Tạo cơ chế phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. 
Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tăng cường bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nghiên Cứu Trao đổi 

Một số vấn đề cốt yếu về xây dụng thể chế phát triển nhanh - bền vững.
Thực hiện công tác dân số trong tình hình mới: Vận hội, thách thức và giải pháp.
Về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.l.Lê-nin và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia Việt Nam trong tình hình mới.
Mạng xã hội: Đặc trưng, tác động và giải pháp về công tác tư tưởng.
Xây dựng văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam với CPTPP: Cơ hội và thách thức.

Thực tiễn- Kinh nghiệm 
 Bắc Giang nỗ lực phấn đấu hoàn thành ba mục tiêu cơ bản, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.
Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam.
Việt Nam sẵn sàng đảm nhận trọng trách vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh hoạt tư tưởng.
 “Cái tôi” to hay bé?

Thế giới : Vấn đề - sự kiện
Triển vọng hợp tác Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc trước những diễn biến mới ở khu vực Đông Bắc Á.
Những dấu ấn trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đra Mô-đi sau 5 năm cầm quyền.
xem trực tiếp http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí ,Cộng sản , 918 , 4--2019