Tạp chí Cộng sản số 917(3-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

Xây dựng nông thôn mới năm 2019 - Giữ vững chất lượng, bứt phá về đích.
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.
Nâng cao hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay.
Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong bối cảnh mới: Những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách.
Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng - Nhân tố quyết định thành công trong công tác vận động phụ nữ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Ðịnh hướng giá trị cho thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Ðoàn hiện nay.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế "Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ": Lý luận và thực tiễn.
Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Ðảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta.
Nghiên cứu - Trao đổi
Ðổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế.
Ðổi mới hình thái cấu trúc, cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế chia sẻ.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm kết nối phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Ðối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở ở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp.
Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay.
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 và phương hướng năm 2019.
Kinh tế thế giới năm 2018 và dự báo năm 2019.
Những chuyển động ở châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 và triển vọng năm 2019.
xem chi tiết:http://tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản, 917(3-2019)