Tạp chí Cộng sản số 916 ( 2/2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
1. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn ,Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.
2. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với lợi ích người dân, bài học từ thực tiễn.Tác giả : Trương Thị Mai.
3. Những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án tham nhũng lớn ở nước ta hiện nay.Tác giả : Nguyển Hào Bình.
4. Đối ngoại đảng năm 2018 đóng góp quan trọng vào kết quả nổi bật của đối ngoại nước nhà và những thành tựu chung của đất nước. Tác giả :Hoàng Bình Quân.
5. Nâng cao năng lực tham gia, điều hành, dẫn dắt của hoạt động đối ngoại Quốc hội tại các diễn đàn đa phương. Tác giả : Nguyễn Văn Giàu
6. Những thành tích của ngành tài chính trong năm 2018 và giải pháp cho năm 2019 nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà tăng trưởng bền vững. Tác giả : Đinh Tiến Dũng.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh.
7.. Đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại .Tác giả : Hoàng Trung Hải
8.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả : Nguyễn Thanh Giang .
Nghiên cứu-Trao đổi
9. Đổi mới hình thái cấu trúc, cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước) Tác giả : Nhị Lê
10. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận của Đảng. Tác giả : Vĩ Văn Hà
11.Thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019.Tác giả : Bùi Quang Tuấn .
12. Xã hội hóa và dòng mạch chính của sự phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Tác giả : Định Xuân Dũng .
Thực tiễn - Kinh nghiệm .
13.Tỉnh Lai Châu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tác giả : Giàng Páo Mỷ
14.Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh. Tác giả : Trương Quang Nghĩa .
Thế giới : Vấn đề- Sự kiện
15. Sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc: 5 năm nhìn lại. Tác giả : Nguyễn Thu Hà .
16.Sự can dự của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương: Từ Chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma đến Chính quyền của Tổng thống Đ.Trăm. Tác giả : Phạm Minh Thu.
17. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng thể chế cho phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước. Tác giả : Bùi Văn Thạch .
xem chi tiết : http://www.tapchicongsan.org.vn

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam